• Pomem, Pöh, Paem, Pmyo Hazırlık Kursları
  • Regnum Sports

SPOR  YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Spor yöneticiliği bölümü , spor alanları , rekreasyon alanları  ,spor organizyasyonları ile  sporla ilgili hem kamu hem de özel sektördeki spor ile ilgili kurumlarda ve okullara  eleman yetiştirmeyi amaç edinir.

Spor yöneticiliği bölümünün amacı, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor yöneticilerini yetiştirmektir.

Spor yöneticiliği bölümünün hedefi, ülkemizde spor yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece  spor merkezleri gibi  küçük işletmelerden ,Gençlik  ve Spor bakanlığı ile spor genel müdürlüğü  ya da büyük spor kulüblerinin çeşitli kademelerinin yönetimi gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkanını oluşturmaktır.

BESYO SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜİŞ ALANLARI

Kamu ve Özel sektördeki spor faaliyetlerinin organizasyon  ve sportif faaliyet alanlarının yönetimi konusundaki sektörlerde spor yöneticiliği yapabilirler,

Otel, motel ve tesislerde  yöneticilik yapabilirler,

Spor kuruluşları büyük veya küçük ölçekli bütün spor kurumlarında  sağlıklı yaşam ve spor faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında,

Belirli bir sayıdan fazla işçi ve memur çalıştıran özel kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici ve herhangi bir birimin spor faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamlarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabilirler .

  İYİ BİR YÖNETİCİNİN ÖZELLİKLERİ

İnsanlarla iyi  iletişim kurabilmesi,

Düşüncelerini en iyi şekilde ifade edebilmesi ,

Bunların yanında liderlik, ikna yeteneği, duyarlı, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve iyi bir koordinatör vasfına sahip olması gerekmektedir.

2015  ve 2016 KPSS  TABAN PAUN ATANMASI

2015 61.00 + MÜLAKAT

2016 60.00+ MÜLAKAT

SPOR YÖNETİCİSİNİN ÖZELLİK VE GÖREVLERİ

Spor yöneticilerinin görevlerinde başarılı olabilmeleri, birçok meslekî, kişisel nitelik ve özelliklere sahip olması, bu nitelikleri, maharetle uygulamaya koymaları ile mümkün olur. Yönetme ve liderlik kabiliyeti, tecrübe, diplomasi, esneklik, özeleştiri, liyakat, ileri görüşlülük, cesaret, saygı uyandırabilme, güven verme, motive etme ve ekip çalışması bu niteliklerden bazılarıdır. 

İyi bir spor yöneticisi, yönetsel dikkat, doğruluk, beşerî ve sosyal ilişkileri düzgün, karar alma yeteneği, meslek için sağlık ve fiziksel uygunluk, gönüllü sorumluluk kabul etme, iş anlayışı, yönetim tekniklerini kullanma ve entellektüel kapasite vb. gibi özellikler taşımalıdır. Çünkü, spor kurum ve organizasyonlarının başarısı büyük ölçüde yöneticilerinin nitelik ve özelliklerine bağlıdır. 

Bu sebeple, spora yön verecek ve çağdaş anlamda spor yönetiminin gerçekleşmesini sağlayacak olan spor yöneticisinin; yönetimin plânlama, teşkilâtlanma, koordinasyon, haberleşme ve denetim fonksiyonlarını bir alet gibi kullanarak, teşkilâtın insan ve maddî kaynaklarını israf etmemesi gereklidir. Bunun için de spor yöneticisinin, alan bilgisine sahip olması gerekir. Günümüzde gerçekleri korkmadan irdeleyen, sporda gelişmek için neler yapılması gerektiğini bilen, ileriye dönük uygulamalara geçen yöneticilere ihtiyaç vardır. Toplumun yapısını iyi bilen, spor potansiyelini anında değerlendiren, günlük konuların yanında uzun süreli sorunlara da çözüm arayan yöneticiler, sporumuzu sağlam temeller üzerine oturtabilir. 

Hızlı değişmelerin zorlayacağı ani kararları almak, yeniliklere hazırlıklı olmak spor yöneticiliğinin gereklerindendir. Spor yöneticisi geniş görüş alanına sahip olmalı, toplumsal olgular içinde olayları değerlendirebilmelidir. 

İyi bir yönetici bulunduğu yörede sportif heyecanı artırabileceği gibi kişisel çabalarıyla da büyük potansiyel yaratabilirler. Bürokrasinin dar kalıpları içerisinde sıkışıp kalmayan, görevini seven, atılımcı yöneticiler, sporumuzun yararına özel gelişmeler sağlayabilirler. 

Spor yöneticileri, sürekli yenilik arayan, sorumluluklarını bilen, sorunları çok yönlü değerlendiren, güncel konulara olduğu kadar gelecekteki konulara da eğilen, tutarlı, atak özellikler taşımalıdır.

Spor yöneticisi, antrenör, sporcu, hakem, personel, veliler, seyirci, kendi teşkilâtının ve diğer teşkilâtların yöneticileri, gazeteciler, milletler arası kuruluşların temsilcileri, politikacılar gibi çeşitli eğitim ve kültür düzeylerinde, farklı beklentiler içerisinde bulunan elemanlarla ilişki kurmak ve onların çeşitli beklentilerine cevap verecek yönetimi gerçekleştirmek zorundadır. 

Spor politikalarının milletler arası seviyede ve ülke içinde en küçük birimine kadar her kademede, ülke çıkarları doğrultusunda ve çağdaş spor anlayışına uygun olarak yürütülmesinde spor yöneticilerinin önemli bir rol üstlendikleri bilinmektedir. 

Spor yöneticileri, spor kurumlarının amaç ve ilkeleri doğrultusunda politikalar tespit edecek, plân ve programlar yapacak, kararlar alacak, koordinasyon sağlayacak, değerlendirme ve denetlemeler yapacaktır. 

Spor yöneticisi, bir taraftan teşkilâtın işleyişini sağlarken, diğer yandan teşkilâta ya da yönlendirdiği alana, ülke içinde veya ülke dışında meydana gelen değişme ve gelişmeleri uyarlamak durumundadır. 

Antrenör ve diğer yardımcı yöneticilerin, meslekî gelişmelerine katkıda bulunmak, diğer yöneticilerle iş birliği yapmak, programların hazırlanmasında yardımcı olmak ve uygulanmasını sağlamak, çevre ile sıkı iş birliği içinde olmak, değerlendirme ve denetlemelerde bulunmak, personele insanca yaklaşımda bulunmak, teşkilâtı onlar için sıcak bir ortam hâline getirmek, personel arasında güven duygusunu ve kaynaşmasını sağlamak, spor ortamının(sporcu, antrenör, hakem, tesis, malzeme) oluşmasını ve zenginleşmesini sağlamak spor yöneticisinin diğer görevleridir.

Kuruluşlar belirlenen amaçlarına ulaşabilmek için, yeter sayıda ve nitelikte yöneticiye ihtiyaç duyarlar. Bunun için yöneticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Yöneticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kuruluşun amaçları doğrultusunda rasyonel çalışabilmelerinin sağlanması ise ancak eğitim ile mümkün olur. Çünkü, yöneticilerin eğitimi ile, yöneticilik ve liderlik tutum ve davranışları kazandırıldığı gibi, yöneticilerin, hızla değişen ve gelişen şartlara uyum sağlanmasında gerekli bilgi ve beceriyle donatılması da mümkün olmaktadır . 

Yönetici eğitimi diğer alanlarda olduğu gibi, spor alanı içinde çok önemlidir. Sporun ve spor organizasyonlarının kendine has yapısı ve işleyişiyle ve de bu alanda görülen hızlı gelişme ve değişmeler, yeterli kapasite ve beceriye sahip spor yöneticilerine ihtiyaç göstermektedir. 

 

SPOR YÖNETİCİSİNİN EĞİTİMİ

Yöneticilik görevi, niteliği bakımından geniş ve derin bilgi, yetenek ve tecrübeyi gerektirir. Örgütlerin yaşama, gelişme ve başarılı olma güçleri, yöneticilerinin nicelik ve niteliklerine bağlıdır. Bu nedenle her kuruluş yeter sayı ve nitelikte yöneticileri hazır bulundurmak zorundadır. Yeter sayı ve nitelik derken, sadece bugünü değil, geleceğe uzanan bir zaman süresini anlamak gerekir. İhtiyaç duyulan sayı ve nitelikte yöneticileri kurum içinden veya dışından hemen sağlamak mümkün olmadığından önceden tedbir almak gerekir. Çünkü, yönetici personelin yetişmesi için uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Yönetici eğitimi kurumlar için çok önemlidir. Konunun önemi ve duyulan ihtiyaç son yıllarda daha iyi anlaşılmış olduğundan yönetici yetiştirme bazı yönetim bilimcilerce ayrı bir yönetim fonksiyonu olarak ele alınmaya başlamıştır.

Eğitim kavramı değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Her tanımda söylensin ya da söylenmesin eğitim, bir amaç doğrultusunda plânlanan ve ferdin davranışlarında olumlu değişmeler meydana getiren devamlılık arz eden faaliyetler bütünü olarak ifade edilebilir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kalıplaşmış bir tarifi olmamakla beraber eğitim, ?her biri özel mahiyet arz eden, fertlerin mensubu bulunduğu toplumun nizam kalıplarına uygulanmak suretiyle ona, önceden plânlanan ve belirtilen amaç doğrultusunda, yeni davranışlar kazandırma yetiştirme ve geliştirme işidir. Son zamanlarda bilim ve teknik alanındaki hızlı gelişmeler, insanları bu gelişmeleri yakından izlemeye zorlamaktadır. İyi bir eğitim görmüş insanların bile edindikleri bilgiler bütün ömürleri boyunca yeterli olmamaktadır. Başarı için sürekli bir biçimde yenilikleri, değişiklikleri ve gelişmeleri izleme zorunluluğu vardır.

Bilindiği gibi yöneticilerin eğitim ihtiyaçları hizmet öncesi ve hizmet içi olmak üzere iki ayrı programla karşılanmaktadır. Hizmet öncesi eğitim, genellikle meslekî ve teknik okullar olarak adlandırılan eğitim kurumlarında verilmekte ve öğrencilere meslekî formasyon ve gelecekteki görevleri ile ilgili teknik bilgiler kazandırmaktadır.

Hizmet içi eğitim ise, toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yönetici ve personele yeni bilgiler ve davranışlar kazandırma ihtiyaçlarından doğmaktadır. Burada önemli olan hizmet öncesi eğitim ile hizmet içi eğitimin birbirini tamamlayan ve rasyonelliği amaçlayan faaliyetler olmasıdır. 

Hem hizmet öncesi, hem de hizmet içi eğitim programlarının esas hedefi, belirlenen amaçlar doğrultusunda görev ve sorumluluklarını etkili ve başarılı bir biçimde gerçekleştirecek ve topluma faydalı hizmetlerde bulunacak yönetici ve personelin yetiştirilmesidir. 

Yönetici eğitiminin gerekliliğini tartışmaktan çok yöneticilerin daha iyi nasıl yetiştirilebilecekleri yollarının aranması gerekir. Sporun kendine has yapısı, işleyişi ve bu alanda görülen hızlı değişme ve gelişmelere ayak uydurabilecek yeterli kapasite ve sayıda spor yöneticisine ihtiyaç vardır.

 

SPORDA YÖNETİMİ MEYDANA GETİREN UNSURLAR

 1- Spor Yöneticisi

a- Resmi Spor Yöneticisi (Genel Müdür, Genel Müdür Yard.,Genel Sekreter, Daire Başkanı, Şube Müdürü vs.)

b- Gönüllü Fahri Spor Yöneticisi (Federasyon Başkanı)

2- Spor Örgütü

a- Yerel Örgütlenme (Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müd.)

b- Merkezi Örgütlenme (Gençlik ve Spor Genel Müd.)

3- Spor Politikası

a- Devlet Politikası (Örn: Spor ilk bir Anayasa?da 1982 yılında yer almıştır. 1982 Anayasasındaki ?Sporun geliştirilmesi? başlıklı 59?uncu maddesine göre ?Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder ve başarılı sporcuyu korur? ; ayrıca Kalkınma Planları)

b- Hükümet Politikası (Hükümet programları vb.)

4- Spor Mevzuatı

a- Uluslararası Spor Mevzuatı (UOK, Uluslararası Spor Fed.)

b- Türk Spor Mevzuatı (Kanun, Yönetmelikler, Protokoller vb.)

5- Spor Tesisi

6- Spor Organizasyonları